Logo

Location Naša lokacija

Jovana Boškovića 6, Novi Sad

phone Pozovite nas

021 457 417, 021 557 120, 063 532 079

prof.dr Ljubica Milić Georgijević

Biografija prof.dr Ljubica Milić Georgijević

Rođena sam 24.10.1955.godine u Novom Sadu, gde sam završila osnovnu školu ”Đura Daničić” kao nosilac diplome “Vuk Karadzić” i Gimnaziju “Jovan Jovanović – Zmaj”. Tokom pohađanja gimnazije učestvovala sam na opštinskom, pokrajinskom i saveznom takmičenju iz predmeta – biologija. Nosilac sam diplome “Mihajlo Petrović – Alas”, za postignute rezultate u ovim takmičenjima.Na Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala sam se 1974.godine, a diplomirala sam 5. novembra 1979.godine, sa prosečnom ocenom: 9,63. Nosilac sam Univerzitetske nagrade Novog Sada i Majske nagrade u Novom Sadu. Obavezni lekarski staž obavila sam na Klinikama i Institutima Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, gde sam sa odličnim uspehom položila stručni ispit.Zaposlila sam se na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu, 15.05.1981. godine, i to prvo kao lekar opšte medicine, a shodno tada važećem zakonu o obaveznom radu tokom dve godine u zvanju lekara opšte medicine kao uslovu za dobijanje specijalizacije.Specijalistički staž iz pedijatrije sam obavila prema programu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, gde sam pred komisijom položila specijalistički ispit iz pedijatrije, decembra meseca 1987.godine.Subspecijalizaciju iz dečije kardiologije sam upisala šk. godine 1988/89.godine, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i završila sa odličnim uspehom. Završni ispit iz dečije kardiologije sam položila 1989.godine sa odličnim uspehom.Od 1989.godine radim kao subspecijalista dečiji kardiolog na kardiološkom odeljenju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece I omladine.U period od 1.01.2000. do 5.05.2003.godine sam bila šef odseka za poremećaje ritma I provođenja kardiološkog odeljenja Pedijatrijske klinike. Za načelnika kardiološkog Odeljenja imenovana sam 6.05.2003.godine. I danas se nalazim na tom mestu. Od marta meseca 2005.godine, zbog deficita dečijih kardiologa, radim dva puta nedeljno i u Domu Zdravlja “Jovan Jovanović-Zmaj” u Novom Sadu, a na poziv načelnika pedijatrijske službe.Aktivan sam član Sekcije za pedijatriju, Sekcije za dečiju kardiologiju, kardiološke Sekcije Društva lekara Vojvodine i Evropskog udruženja kardiologa.U okviru stručnog usavršavanja, u više navrata sam boravila u klinici za KVB Rebro u Zagrebu, kao i na edukativnom seminaru iz kardiologije u Edinburgu u organizaciji Britanskog Saveta.Majka sam jednog deteta. Aktivno govorim engleski jezik, služim se stručnim nemačkim jezikom.Početak bavljenja istraživačkim radom vezan je za studije medicine, kada sam se angažovala u radu naučno-istraživačke sekcije. Pod rukovodstvom prof. dr Ivana Fajgelja, napisala sam rad Urođene srčane mane na područiju Vojvodine.Poslediplomske studije opšteg smera na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu upisala sam 1980.godine. Završila sam ih u roku i javno odbranila magistarski rad “Klinički I elektrofiziološki značaj AV bloka u bolesnika sa organskim oštećenjem srca”, 1989.godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.Doktorsku disertaciju pod nazivom “Holter monitoring u dijagnostici komorskih poremećaja srčanog ritma u dece sa virusnim miokarditisom” javno sam odbranila jula meseca 1996.godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.Prvi put sam izabrana za zvanje asistenta na predmetu Pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1989.godine, a potom sam i dalje redovno birana 1992, 1996. i 2000.godine.U zvanje docenta na predmetu Pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sam izabrana 7.03.2001.godine.U postupku sam za izbor vanrednog profesora na katedri za Pedijatriju.Tokom navedenog vremena aktivno učestvujem u teorijskoj i praktičnoj nastavi za studente medicine na srpskom i engleskom jeziku, za lekare na subspecijalizaciji iz pedijatrije, opšte medicine i kliničke farmakologije.Imenovana sam za mentora za specijalizaciju na predmetu Pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.Od 2001.godine sam ispitivač na predmetu Pedijatrija za student na srpskom i engleskom jeziku.Član sam ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita iz pedijatrije.U više navrata sam bila mentor za izradu studentskih radova: 1. Ana Uram: Hipoplazija levog srca u neonatalnom periodu. Kongres medicinara i stomatologa Srbije i Crne Gore. Zlatibor. 2000.

 2. Ana Uram: Poremećaj srčanog ritma u pedijatrijskih pacijenata nakon rata. Kongres medicinara i stomatologa Srbije i Crne Gore. 2001.

 3. Jasminka Uram: Odojče sa Marfanovim sindromom. Kongres medicinara i stomatologa Srbije i Crne Gore. 2005.Kao član komisije za ocenu i odbranu magistarskog rada i doktorske disertacije imenovana sam od strane Nastavno – Naučnog Veća Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za magistarski rad i doktorsku disertaciju: 1. Dr. Goranka Spanović: Prenatalna dijagnostika opstruktivnih lezija na srcu. Rad odbranjen 2004. godine.

 2. Dr. Jovanka Kolarović: Uticaj polihemioterapije koja sadrži antracikline na funkciju miokarda i metaboličku funkciju jetre kod dece obolele od akutne limfoblastne leukemije. Disertacija odbranjena 2004.godine.Kao član komisije za ocenu i odbranu magistarskog rada imenovana sam od strane Nastavno – Naučnog Veća Medicinskog fakulteta u Beogradu za magistarski rad: 1. Dr. Dragana Aleksić: Praćenje i karakter disritmija dece posle operacije i ventikularnog septum defekta. Rad odbranjen 2005.godine.Na mnogim domaćim i stranim stručnim skupovima aktivno sam učestvovala u prezentaciji stručnih radova, oralnim putem ili putem postera. Autor sam preko 80 stručnih radova.Po pozivu sam učestvovala kao predavač na Seminaru iz Kontinuirane edukacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 27. 05.2005.godine: „Infekcije u neonatalnom periodu“, sa temom: 1. Karditis u sklopu infekcije novorođenčetaUrednik sam trećeg poglavlja: Karditis u sklopu infekcije novorođenčeta. Pomoćni užbenikISBN 86- 85677-01-7 za osnovne studije medicine, poslediplomske studije iz pedijatrije-neonatologije sa nazivom: Infekcije u neonatalnom periodu. 2005.A. Učestvovala sam u pisanju poglavlja: kardiologija udzbenika 1. Tom Lissauer, Graham Clayden, preveli prof. drAleksandar Krstić i sar. Ilustrovani udžbenik pedijatrije: Medicinski fakultet. Novi Sad, 2001.B. Učestvovala sam u izradi didaktičkih sredstava: 1. Test pitanja iz pedijatrije za studente medicine

 2. Informator za studente medicine, stomatologije i zdravstvene nege – Test pitanjaC. Učestvovala sam kao saradnik u dva naučno-istraživačka projekta: 1.Vaskularna patologija u grupi adolescenata iz Novog Sada, 1990. godine. Nosilac projekta prim.dr S.Trajković

 2. Kongenitalne anomalije na teritoriji Vojvodine. Nosilac projekta prof.dr J.Jovanović.

Prof.dr Ljubica Milić Georgijević - pedijatar, kardiologProf.dr Ljubica Milić Georgijević