Logo

Location Naša lokacija

Jovana Boškovića 6, Novi Sad

phone Pozovite nas

021 457 417, 021 557 120, 063 532 079

Prof. Dr Jovan Vlaški

Biografija Prof. Dr Jovan Vlaški

Rođen 28. 8. 1950.u Sivcu. Osnovnu školu pohađao u Sivcu, a Gimnaziju “Veljko Petrović” u Somboru. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1976.godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1985.godine, sa odličnim uspehom. Subcpecijalistički ispit iz endokrinologije položio na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1990.godine. Magistarstrirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1988.godine. Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1992.godine. Zvanje primarijusa stekao 2005.godine.Redovan profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 2007.godine.Radio je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu.U penziji od 2015.godine, nakon 39 godina radnog iskustva.Trenutno radi u privatnoj praksi.Reprezentativne reference:- Vlaški J, Katanic D, Jovanovic-Privrodski J, Vorgucin I, Obrenovic M. Idiopatski nizak rast. Srp Arh Celok Lek. 2013;141 (3-4):256-61. 137/153

- Vlaski J, Katanic D, Kavecan I, Dautovic S, Vorgucin I. Congenital adrenal hyperplasia due to 21 hydroxylase deficiency--case report. Med Pregl. 2008 Mar-Apr;61(3-4):183-6. Serbian. PMID: 18773697 [PubMed - indexed for MEDLINE

- Durovic D, Katanic D, Vlaški J Znacaj podrške porodice i vršnjaka za metabolicku kontrolu dijabetesa tip 1 kod adolescenata. Psihologija. 2009;Vol 42(4):505-15. 112/112

- Vorgucin I, Vlaški J, NaumovicN, Katanic D. Poredenje dva definisana kriterijuma za postavljanje dijagnoze metabolickog sindroma kod prekomerno uhranjene i gojazne dece u Vojvodini. Vojnosanit Pregl. 2011;68(6):500-5. 133/151 (2010)

- Katanic D,Vorgučin I,Hattersley A,Elard S, ShoghtonA.L.J,Obreht D,Knežević Pogančev M, Vlaški J,Pavkov D.A successful to sulfonylurea treatment in male infant with neonatal diabetes caused by the novel abcc8 genemutation andthree years follow-up.Diabetes Research and Clinical Practice 129 (2017) 59-61.

- Vorgucin I, Naumovic N, Vlaški J, Katanic D, Konstantinidis G. Predictive values of metabolic syndrome in children. Centr Eur J Med. 2011; (4):379-85. 131/151 (2010)

- Zivkovic D, Varga J, Konstantinidis G, Vlaski J, Snyder HM, Hadziselimovic F. Regional differences in maturation of germ cells of cryptorchid testes: role of environment. Acta Paediatr. 2009 Aug;98(8):1339-43. 34/947.

- Prcic S, Djuran V, Katanic D, Vlaški J, Gajinov Z. Vitiligo and thyroid dysfunction in children and adolescents. Acta Dermatovenerol Croat 2011;19(4): 248-54. 49/55 (2010)

- Katanić D,Kafka D,Živojinov M,Vlaški J,Budakov Z, Knežević Pogančev M, Vorgučin Iand Ćuk T. Primary pigmented nodular adrenocortical disease:literature review and case report of a 6-year-old boy. J.Pediatr Endocrinol Metab 2017;aop1-7

- I.I.Kavečan,M.R.Obrenovic,J.D.Jovanovic- Privrodski, T.B.RedžekMudrinic, N.V.Konstantinidis, J.S.Vlaski. Glycogen storage disease type 1B associted with a unilateral hypoplastic temporal lobe.Images in Endocrinology doi:10.4183/aeb.2014.530.Acta Endocrinologica (Buc),vol.X,no.3,p,530-531,2014Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI liste): preko 20Trenutno učeščće na naučnim projektima: U nekoliko međunarodnih studija, projekata o gojaznosti, lečenju i lečenju dijabetesa tip 2Usavršavanje: Pohađanje i završetak (1989/90 god) uže specijalizacije iz endokrinologije u Zagrebu i položen završni ispit sa odličnim uspehom 1990.godine.Jednomesečni studijski boravci u više centara u Evropi i svetu koji se bave pedijatrijskom endokrinologijom i dijabetologijom.Ostali referentni podaci:- 2003.godine uveo u Vojvodini skrining na kongenitalnu hipotireozu i fenilketonuriju, a 2009.godine pilot studiju za detekciju cistične fibroze.

- Zajedno sa prof. Živićem napisao prvu knjigu O rastu na srpskom jeziku; sa prof.Katanićem napisao Kliničku pedijatrijsku dijabetologiju, sa prof. Gučevim iz Skoplja napisao dve knjige koje su izašle u Makedoniji (Endokrinologija i dijabetologija).

- Bio član više međunarodnih udruženja dijetologa i endokrinologa (EASD, ISPAD ENDO) ,član Predsedništva Udruženja Pedijatara Srbije i sedam godina moderator u Pedijatrijskoj školi za oblast endokrinologija – najznačajnijoj pedijatrijskoj edukaciji u Srbiji, u dva navrata predsednik Sekcije Pedijatara Vojvodine SLD, kao i endokrinološke sekcije, dvanaest godina pomoćnik direktora Instituta, pet godina zamenik upravnika Instituta i četiri godine Načelnik službe za laboratorijsku dijagnostiku, rentgenologiju i zajedničke medicinske poslove.

- Izveo dva doktora nauka i dva magistra i više od dvadeset godina bio predsednik komisija za odbranu i ocenu magistarskih i doktorskih radova, a u poslednje vreme i master radova.

- Recenzent mnogih radova i knjiga.

Prof. Dr Jovan Vlaški