NOĆNO MOKRENJE (ENUREZA)

NOĆNO MOKRENJE (ENUREZA)

Podela enureze:

1. Primarna ili perzistentna - Primarno noćno umokravanje podrazumeva da dete nikada nije prestalo noću da se umokrava, ili preciznije da nije postojao period duži od pola godine da se dete nije umokrilo noću pri čemu se umokri bar 2 puta nedljno.

2. Sekundarna ili regresivna - Sekundarno noćno umokravanje podrazumeva da je pojavi noćnog umokravanja prethodio period duži od pola godine godine da sedete nije umokrilo Ovo umokravanje se najčešće javlja posle nekog stresnog dogadjaja u životu deteta ili je posledica poremećaja u funkciji mokraćne bešike, kada pored noćnog umokravanja dete najčešće ima i vlaženje veša tokom dana.

Druga podela enureze:

1. Monosimptomatska – kada je enureza jedini poremećaj

2. Nemonosimptomatska – kada su pridružene neke druge disfunkcije donjeg urinarnog trakta kao što su: urgentno mokrenje, vlaženje veša, nevoljno umokravanje u toku dana.

Oko 80% dece ima monosimptomatsku primarnu enurezu, čiji uzroci mogu biti:

1. Genetske predispozicije

U porodicama dece sa enurezom, postoje i drugi članovi bliže i dalje familije koji su imali isti problem.

Ukoliko je jedan roditelj imao problem enureze, verovatnoća da će imati i dete je 25%.

Ukoliko su oba roditelja imala problem enureze, verovatnoća da će imati i dete je 75%.

Identifikovano je nekoliko gena koji su od značaja za nastanak enureze.

2. Čvrst san (povišen prag buđenja) koji je takođe genski uslovljen.

U porodicama dece sa enurezom ima i drugih članova sa problemom teškog buđenja.

3. Noćna polinurja - povećano stvaranje urina tokom noći koje nastaje zbog hiposekrecije antidiureznog hormona (vazopresina), koji se luči u mozgu i koji na nivou bubrega reguliše količinu i gustinu stvorene mokraće. Pošto je njegovo lučenje tokom noči smanjeno, stvara se veća količina mokraće, koju mokraćna bešika ne može da zadrži i dete nevoljno mokri u krevet.

Povećana aktivnost detruzora, odnosno mišića mokraćne bešike u toku noći, što smanjuje funkcionalni kapacitet mokraćne bešike u snu.

Drugi česti poremećaji kod dece sa enurezom mogu da budu: hiperaktivni sindrom sa poremećajem pažnje (oko 15%), opstipacija i uvećanje krajnika.

Enureza se kod najvećeg broja dece može trajno izlečiti. Prvi korak ka izlečenju je obraćanje pedijatru koji upućuje kod nefrologa.

Psihološki problemi nisu uzrok enureze ali mogu da se jave kao posledica enureze, naročito ukoliko lečenje nije počelo na vreme i problem dugo traje. Osim psiholoških, obično su prisutni i emotivni i socološki problemi. Međutim, ukoliko se sa terapijom enureze krene na vreme, ovi problemi bivaju prolazni i dete odrasta u psihički zdravu i sociološki dobro adaptiranu osobu.